Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn

Quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn được pháp luật quy định như thế nào? Đây là vấn đề rất
nhiều khách hàng khi thành lập doanh nghiệp quan tâm nhưng chưa hiểu đúng và đủ. Trong quá trình tư vấn cho khách hàng, có nhiều câu hỏi xung quanh việc tranh chấp, kiện tụng nếu có trục trặc xảy ra, đây là 1 vấn đề làm đau đầu không những người trong cuộc là doanh nghiệp, các thành viên góp vốn mà cả những nhà làm luật, thực thi pháp luật. Bài viết ngắn gọn dưới đây, Luật NTV hy vọng sẽ giúp bạn giải đáp được phần nào quyền và nghĩa vụ của các thành viên gop vốn của công ty TNHH.

Quyền của thành viên góp vốn

Quyền của thành viên góp vốn được quy định tại điều 50 luật Doanh nghiệp 2014 như sau:
“1. Tham dự họp Hội đồng thành viên, thảo luận, kiến nghị, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng thành viên.
2. Có số phiếu biểu quyết tương ứng với phần vốn góp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 48 của Luật này.
3. Được chia lợi nhuận tương ứng với phần vốn góp sau khi công ty đã nộp đủ thuế và hoàn thành các
nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.
4. Được chia giá trị tài sản còn lại của công ty tương ứng với phần vốn góp khi công ty giải thể hoặc phá sản.
5. Được ưu tiên góp thêm vốn vào công ty khi công ty tăng vốn điều lệ.
6. Định đoạt phần vốn góp của mình bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ, tặng cho và cách khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
7. Tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên,
Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật và cán bộ quản lý khác theo quy định tại
Điều 72 của Luật này.
8. Trừ trường hợp quy định tại khoản 9 Điều này, thành viên, nhóm thành viên sở hữu từ 10% số vốn điều lệ trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định còn có thêm các quyền sau đây:
a) Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng thành viên để giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;
b) Kiểm tra, xem xét, tra cứu sổ ghi chép và theo dõi các giao dịch, sổ kế toán, báo cáo tài chính hằng
năm;
c) Kiểm tra, xem xét, tra cứu và sao chụp sổ đăng ký thành viên, biên bản họp và nghị quyết của Hội đồng thành viên và các hồ sơ khác của công ty;
d) Yêu cầu Tòa án hủy bỏ nghị quyết của Hội đồng thành viên trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày kết thúc họp Hội đồng thành viên, nếu trình tự, thủ tục, điều kiện cuộc họp hoặc nội dung nghị quyết đó không thực hiện đúng hoặc không phù hợp với quy định của Luật này và Điều lệ công ty.
9. Trường hợp công ty có một thành viên sở hữu trên 90% vốn điều lệ và Điều lệ công ty không quy định một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại khoản 8 Điều này thì nhóm thành viên còn lại đương nhiên có quyền theo quy định tại khoản 8 Điều này.
10. Các quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.”.

Nghĩa vụ của thành viên góp vốn.

Thành viên góp vốn là đồng chủ sở hữu của công ty TNHH 2 thành viên. Nghĩa vụ đầu tiên và quan
trọng nhất của thành viên góp vốn chính là việ góp vốn đầy đủ, đúng hạn vào doanh nghiệp. Tuy
nhiên bên cạnh đó còn rất nhiều nghĩa vụ khác đi kèm. Theo điều 51 luật Doanh nghiệp 2014 quy
định như sau:
1. Góp đủ, đúng hạn số vốn đã cam kết và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều 48 của Luật này.
2. Không được rút vốn đã góp ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp quy định tại các Điều 52, 53, 54 và 68 của Luật này.
3. Tuân thủ Điều lệ công ty.
4. Chấp hành nghị quyết, quyết định của Hội đồng thành viên.
5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để thực hiện các hành vi sau đây:
a) Vi phạm pháp luật;
b) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch khác không nhằm phục vụ lợi ích của công ty và gây thiệt hại cho người khác;
c) Thanh toán khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.
6. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này.

Nếu vẫn còn thắc mắc về quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn hay những nội dung đăng ký
doanh nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí. NTVlicence luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng.

Trả lời